DIALOGUE – AT THE DOCTOR

This dialogue teaches basic vocabulary items that are commonly in use when visiting a doctor鈥檚 office or clinic in Israel. The vocabulary items are incorporated in a text that resembles an everyday conversation in spoken Israeli Hebrew, and by using this context the learners have a better chance to remember the new words so they can use them independently in the future.

The dialogue is an exchange of questions and answers between Tomer, the patient, and Dr. Ilani, his physician. This is Tomer鈥檚 first appointment with Dr. Ilani, so most of the dialogue is about the protocol questions that family doctors ask when they meet a patient for the first time.

The dialogue is for adult learners whose level in Hebrew is beginners.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讘旨讜止拽侄专 讟讜止讘. 讬值砖讈 诇职讱指 讻旨址专职讟执讬住 拽讜旨驻旨址转 讞讜止诇执讬诐?

转讜止诪侄专: 讘旨讜止拽侄专 讟讜止讘, 讚讜止拽职讟讜止专. 讘旨职讘址拽指砖讈指讛, 讛执谞值讛 讛址讻旨址专职讟执讬住 砖讈侄诇执讬.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 转讜止诪侄专, 讗植谞执讬 专讜止讗指讛 砖讈侄讝讜止 讛址驻旨址注址诐 讛指专执讗砖讈讜止谞指讛 砖讈侄讗址转指讛 诪址讙执讬注址 诇址诪执专职驻旨指讗指讛 砖讈侄诇执讬. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执砖讈职讗讜止诇 讗讜止转职讱指 讻旨址诪指讛 砖讈职讗值诇讜止转, 讻旨职讚值讬 诇职讛址讻旨执讬专 讗讜止转职讱指 讟讜止讘 讬讜止转值专. 讘旨职住值讚侄专?执

转讜止诪侄专: 讘旨侄讟址讞.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 拽讜止讚侄诐 讻旨指诇, 讛址讗执诐 讗址转指讛 谞讜止讟值诇 转职专讜旨驻讜止转 讘旨职讗讜止驻侄谉 拽指讘讜旨注址?

转讜止诪侄专: 诇止讗, 讗植谞执讬 诇止讗 谞讜止讟值诇 转职专讜旨驻讜止转.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讛址讗执诐 讗值讬 驻旨址注址诐 注指讘址专职转指 谞执讬转讜旨讞址?

转讜止诪侄专: 讻旨值谉. 讻旨职砖讈侄讛指讬执讬转执讬 讘旨侄谉 讞指诪值砖讈 注指砖讉讜旨 诇执讬 谞执讬转讜旨讞址 讘旨址砖讈职拽值讚执讬诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讛址讗执诐 讗址转指讛 诪职注址砖讉值谉?

转讜止诪侄专: 讛执驻职住址拽职转执讬 诇职注址砖讈值谉 诇执驻职谞值讬 讞指诪值砖讈 砖讈指谞执讬诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讬指驻侄讛 诪职讗讜止讚. 讛指注执讬砖讈讜旨谉 诪址讝执讬拽 诇址讘旨职专执讬讗讜旨转. 讛址讗执诐 讬值砖讈 讘旨址诪执砖讈职驻旨指讞指讛 砖讈侄诇职讱指 讛执讬住职讟讜止专职讬指讛 砖讈侄诇 诪址讞植诇讜止转? 诪址讞植诇讜止转 诇值讘? 住址专职讟指谉? 诪址讞植诇讜止转 讗址讞值专讜止转?

转讜止诪侄专: 诇止讗. 讻旨讜旨诇指诐 驻旨指讞讜止转 讗讜止 讬讜止转值专 讘旨职专执讬讗执讬诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 诪指讛 诪值讘执讬讗 讗讜止转职讱指 讗值诇址讬讬 讛址讬讜止诐?

转讜止诪侄专: 讗植谞执讬 诪址专职讙执讬砖讈 专址注 诪职讗讜止讚…

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讗讜止讬 讜址讗植讘讜止讬! 诪指讛 讻旨讜止讗值讘 诇职讱指?

转讜止诪侄专: 讻旨讜止讗值讘 诇执讬 讛指专止讗砖讈, 讻旨讜止讗侄讘侄转 诇执讬 讛址讘旨侄讟侄谉, 讻旨讜止讗植讘执讬诐 诇执讬 讛址砖讈职专执讬专执讬诐 讘旨指专址讙职诇址讬执讬诐, 讜职讻讜止讗植讘讜止转 诇执讬 讛址砖讈执讬谞址讬执讬诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讗植谞执讬 讗侄诪职讚讜止讚 诇职讱指 讗侄转 讛址讚讜止驻侄拽. 讛址讚讜止驻侄拽 砖讈侄诇职讱指 转址拽执讬谉. 讙址诐 讗值讬谉 诇职讱指 讞讜止诐. 讗址转指讛 谞执专职讗侄讛 讘旨职住值讚侄专 讙指诪讜旨专. 讗址转指讛 讘旨指讟讜旨讞址 砖讈侄讗址转指讛 讞讜止诇侄讛?

转讜止诪侄专: 讛指讗直诪侄转 讛执讬讗 砖讈侄讗植谞执讬 诇止讗 专讜止爪侄讛 诇指诇侄讻侄转 诇址注植讘讜止讚指讛 讛址讬讜止诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讗植谞执讬 诪职讘执讬谞指讛.

转讜止诪侄专: 讗址转 讬职讻讜止诇指讛 讗讜旨诇址讬 诇指转值转 诇执讬 讗执讬砖讈讜旨专 诪址讞植诇指讛? 专址拽 诇职讛址讬讜止诐.

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讗植谞执讬 诪执爪职讟址注侄专侄转, 讗植讘指诇 讗植谞执讬 诇止讗 讬职讻讜止诇指讛 诇址注植砖讉讜止转 讚指讘指专 讻旨指讝侄讛. 讗植讘指诇 讗植谞执讬 讬职讻讜止诇指讛 诇职讛址诪职诇执讬抓 诇职讱指 诇指拽址讞址转 转讜止住职驻值讬 诪指讝讜止谉 讜旨诇职讛执转职注址诪值诇. 讝侄讛 讬址注植讝讜止专 诇职讱指 诇职讛址专职讙执讬砖讈 谞执诪职专指抓 讬讜止转值专.

转讜止诪侄专: 讗讜旨诇址讬 讘旨职讻指诇 讝止讗转?

讚”专 讗执讬诇指谞执讬: 讘旨职砖讈讜旨诐 驻旨指谞执讬诐 讜指讗讜止驻侄谉 诇止讗!

转讜止诪侄专: 讟讜止讘, 转讜止讚指讛 讚讜止拽职讟讜止专. 讘旨侄讟址讞 谞执转职专指讗侄讛 讻旨职砖讈侄讗植谞执讬 讘旨侄讗直诪侄转 讗侄讛职讬侄讛 讞讜止诇侄讛.

VOCABULARY 讗讜爪专 诪讬诇讬诐
a card讻旨址专职讟执讬住
take谞讜止讟值诇
an operation谞执讬转讜旨讞址
I quit讛执驻职住址拽职转执讬
health讘旨职专执讬讗讜旨转
more or less驻旨指讞讜止转 讗讜止 讬讜止转值专
muscles砖讈职专执讬专执讬诐
pulse讚讜止驻侄拽
to exercise诇职讛执转职注址诪值诇
we will meet谞执转职专指讗侄讛