DIALOGUE – AT THE STORE

This dialogue teaches basic vocabulary items that are commonly in use when shopping for clothes in Israel. The vocabulary items are incorporated in a text that resembles an everyday conversation in spoken Israeli Hebrew, and by using this context the learners have a better chance to remember the new words so they can use them independently in the future.

The dialogue follows Mrs. Nitsani as she inquires the saleswoman in the store about different types of garments she wishes to buy for various family members.

 

The dialogue is for adult learners whose level in Hebrew is beginners.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 砖讈指诇讜止诐, 讗侄驻职砖讈指专 诇址注植讝讜止专 诇指讱职?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讻旨值谉, 转讜止讚指讛. 讗植谞执讬 诪职讞址驻旨侄砖讉侄转 讘旨职讙指讚执讬诐 诇址讞址讙 诇执讘职谞值讬 讛址诪执砖讈职驻旨指讞指讛 砖讈侄诇执讬. 讗值讬驻止讛 诪址讞职诇侄拽侄转 讘旨执讙职讚值讬 讛址讬职诇指讚执讬诐?

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讝侄讛 讻旨指讗谉 诪执讬指诪执讬谉. 诪指讛 讗址转 诪职讞址驻旨侄砖讉侄转?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 诇址讘旨址转 砖讈侄诇执讬 讗植谞执讬 诪职讞址驻旨侄砖讉侄转 砖讉执诪职诇指讛 讞植讙执讬讙执讬转. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 诇指讛 砖讉执诪职诇指讛 讘旨职爪侄讘址注 讘旨指讛执讬专. 诇指讘指谉 讗讜止 讜指专讜止讚. 讗侄驻职砖讈指专 讙址诐 爪指讛讜止讘. 诇址讘旨值谉 砖讈侄诇执讬 讗植谞执讬 诪职讞址驻旨侄砖讉侄转 诪执讻职谞职住值讬 讙执’讬谞职住.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讬值砖讈 诇指谞讜旨 砖讉职诪指诇讜止转 讬职驻值讛驻执讬讜止转. 讗植谞执讬 讗址专职讗侄讛 诇指讱职 讻旨址诪指讛 讚职讙指诪执讬诐 讞植讚指砖讈执讬诐 砖讈侄拽执讬讘旨址诇职谞讜旨.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 诪职爪讜旨讬指谉. 讗址讞址专 讻旨指讱职 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇职讘址拽值专 讘旨职诪址讞职诇侄拽侄转 讘执旨讙职讚值讬 讛址讙职讘指专执讬诐. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 诇职讘址注植诇执讬 讞植诇执讬驻指讛 讜址注植谞执讬讘指讛. 讗讜旨诇址讬 讙址诐 讻旨址诪指讛 讝讜旨讙讜止转 讙址专职讘旨址讬执讬诐.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讗址转 讬讜止讚址注址转 讗侄转 讛址诪执讬讚讜止转 砖讈侄诇讜止?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讘旨侄讟址讞. 讛执谞值讛, 讬值砖讈 诇执讬 驻旨侄转侄拽 讜旨讘讜止 讻旨指转址讘职转执讬 讗侄转 讛址诪执讬讚讜止转 砖讈侄诇讜止.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讬值砖讈 讗侄爪职诇值谞讜旨 讛址砖讈指讘讜旨注址 诪执讘职爪指注 注址诇 讞植诇执讬驻讜止转 讛址讙职讘指专执讬诐.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讗值讬讝侄讛 诪址讝指诇 讬值砖讈 诇执讬!

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讛址讗执诐 讗址转 诪职讞址驻旨侄砖讉侄转 讙址诐 谞址注址诇址讬执讬诐?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讻旨值谉. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 诇址讘旨址转 砖讈侄诇执讬 住址谞职讚指诇执讬诐. 讛址讘旨值谉 砖讈侄诇执讬 爪指专执讬讱职 谞址注植诇值讬 讛执转职注址诪职诇讜旨转. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 诪址讙指驻址讬执讬诐 诇职讘址注植诇执讬. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执诪职讚讜止讚 讙址诐 讻旨址诪指讛 谞址注植诇值讬 注指拽值讘. 谞址注植诇值讬 讛指注指拽值讘 砖讈侄诇执讬 讻旨职讘指专 讘旨职诇讜旨讬讜止转, 讜址讗植谞执讬 爪职专执讬讻指讛 讝讜旨讙 讞指讚指砖讈.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 专址拽 讛址讬讜止诐 讬值砖讈 讗侄爪职诇值谞讜旨 讛植谞指讞讜止转 讙职讚讜止诇讜止转 注址诇 讘旨执讙职讚值讬 讛址讞讜止专侄祝.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讘旨侄讗直诪侄转? 讝侄讛 谞侄讛直讚指专! 诇址讬职诇指讚执讬诐 讗值讬谉 诪职注执讬诇执讬诐. 讗植谞执讬 讞址讬侄讬讘侄转 诇执拽职谞讜止转 诇指讛侄诐 诪职注执讬诇值讬 讙侄砖讈侄诐. 诇职讘址注植诇执讬 讗值讬谉 爪指注执讬祝. 讗植谞执讬 讞址讬侄讬讘侄转 诇执拽职谞讜止转 诇讜止 爪指注执讬祝 诪职讞址诪值诐. 讗植谞执讬 讙址诐 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 诇职注址爪职诪执讬 讻旨讜止讘址注 爪侄诪侄专.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讘旨址砖讈指讘讜旨注址 砖讈侄注指讘址专 驻旨指转址讞职谞讜旨 诪址讞职诇指拽指讛 讞植讚指砖讈指讛, 诪址讞职诇侄拽侄转 讘旨执讙职讚值讬 转执讬谞讜止拽讜止转.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 谞执驻职诇指讗! 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇执拽职谞讜止转 讘旨职讙指讚执讬诐 诇址转执讬谞讜止拽 讛侄讞指讚指砖讈 砖讈侄诇 讘旨址转 讚讜止讚指转执讬. 讬值砖讈 诇指讻侄诐 讞植诇执讬驻讜止转 转执讬谞讜止拽?

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讬值砖讈 诇指谞讜旨 讛址讻旨讜止诇.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 讞植诇执讬驻讜止转 转执讬谞讜止拽, 注执诐 砖讈址专职讜讜旨诇执讬诐 讜旨讘职诇执讬 砖讈址专职讜讜旨诇执讬诐. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 讻旨址诪指讛 住执讬谞指专执讬诐. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 讙址诐 讘侄讙侄讚 讬指诐 诪职讬讜旨讞指讚 诇职转执讬谞讜止拽讜止转.

讛址诪讜止讻侄专侄转: 诇侄讗直专讜止讝 诇指讱职 讗侄转 讘旨执讙职讚值讬 讛址转执讬谞讜止拽 诇职诪址转指谞指讛?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讻旨值谉, 转讜止讚指讛. 讘旨职注侄爪侄诐, 转址讗植专职讝执讬 诇执讬 讘旨职讘址拽指砖讈指讛 讗侄转 讻旨指诇 讛址讘旨职讙指讚执讬诐 诇职诪址转指谞指讛. 讗植谞执讬 专讜止爪指讛 诇职讛址驻职转执讬注址 讗侄转 讛址讬职诇指讚执讬诐 砖讈侄诇执讬 讜职讗侄转 讘旨址注植诇执讬. 讗侄驻职砖讈指专 诇职拽址讘旨值诇 驻旨执转职拽值讬 讛址讞职诇指驻指讛?

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讘旨职讜址讜讚址讗讬. 讗址转 讬职讻讜止诇指讛 诇职讛址讞职诇执讬祝 讗侄转 讛址讘旨职讙指讚执讬诐 注址讚 讞讜止讚侄砖讈 诪执讬讜止诐 讛址拽职谞执讬讬指讛. 讗执诐 转执专职爪执讬 诇职讛址讞职诇执讬祝 讗讜止转指诐, 转指讘讜止讗执讬 诇址讞植谞讜旨转 注执诐 驻旨侄转侄拽 讛址讛址讞职诇指驻指讛 讜职讛址讞侄砖讈职讘旨讜止谞执讬转. 讗址转 专讜止爪指讛 诇职砖讈址诇值诐 讘旨执诪职讝讜旨诪指谉 讗讜止 讘旨职讗址砖讈职专址讗讬?

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 讘旨职讗址砖讈职专址讗讬. 讗侄驻职砖讈指专 诇职讞址诇值拽 讗侄转 讛址转址砖讈职诇讜旨诐?

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讻旨值谉. 讗植谞执讬 讬职讻讜止诇指讛 诇职讞址诇值拽 诇指讱 讗讜止转讜止 诇执砖讈职谞值讬 转址砖讈职诇讜旨诪执讬诐 讗讜止 诇执砖讈职诇讜止砖讈指讛 转址砖讈职诇讜旨诪执讬诐 讗讜止 诇职讗址专职讘旨指注指讛 转址砖讈职诇讜旨诪执讬诐 砖讈指讜执讜讬诐.

讙职讘侄专侄转 谞执讬爪指谞执讬: 转职讞址诇职拽执讬 诇执讬 讗侄转 讛址转址砖讈职诇讜旨诐 诇职讗址专职讘旨指注指讛 转址砖讈职诇讜旨诪执讬诐 讘旨职讘址拽指砖讈指讛. 讗植谞执讬 讞指谞执讬转执讬 讘旨址讞址谞职讬讜止谉 砖讈侄诇 讛址讞植谞讜旨转. 讗侄驻职砖讈指专 诇职拽址讘旨值诇 讘旨职讘址拽指砖讈指讛 驻旨侄转侄拽 诇址砖讈讜止诪值专, 讻旨职讚值讬 砖讈侄诇止讗 讗侄爪职讟指专值讱职 诇职砖讈址诇值诐 诇讜止?

讛址诪讜止讻侄专侄转: 讻旨值谉, 讛执谞值讛 讛驻旨侄转侄拽. 转执转职讞址讚职砖讈执讬!

VOCABULARY 讗讜爪专 诪讬诇讬诐
light color爪侄讘址注 讘旨指讛执讬专
designs讚职讙指诪执讬诐
we received拽执讬讘旨址诇职谞讜旨
pairs of socks讝讜旨讙讜止转 讙址专职讘旨址讬执讬诐
a note 驻旨侄转侄拽
discounts讛植谞指讞讜止转
a department诪址讞职诇指拽指讛
to surprise诇职讛址驻职转执讬注址
to divide诇职讞址诇值拽
I parked讞指谞执讬转执讬